rss

13 Nov

Directorul grădiniţei împreună cu o echipă formată din 21 de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul specialităţii, au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte grădiniţe din ţară şi străinătate, precum şi cu comunitatea locală. Grădiniţa funcţionează după un plan managerial propriu.

Personalul didactic auxiliar este format din contabil şef şi administrator, personalul nedidactic este compus din: îngrijitoare, bucătărese, oficiante, muncitor spălătorie, mecanic întreţinere. Relaţii interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare, respect reciproc şi ajutor.

VIZIUNEA UNITĂŢII

„Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu iubire şi apoi lăsat în libertate deplină.”            Rudolf Steiner

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Misiunea grădiniţei noastre este aceea de a asigura copiilor o pregătire în concordanţă cu nevoile, aşteptările şi comanda socială, urmând ca, la sfârşitul ciclului preprimar, copiii vor fi capabili: să manifeste respect faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi; să comunice eficient şi coerent în diverse situaţii; să înţeleagă sensul apartenenţei lor la comunităţile locală, naţională şi europeană cărora să le respecte valorile şi regulile; să valorifice experienţa şi cunoştinţele dobândite pentru a face faţă unor situaţii neprevăzute; să aibă un comportament civilizat, care să nu le afecteze negativ dezvoltarea ulterioară a personalităţii; să fie toleranţi în relaţiile cu cei care intră în contact cu ei; să aibă o atitudine pozitivă faţă de muncă şi competiţie.